Notater


Match 1 til 100 fra 4,708

      1 2 3 4 5 ... 48» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 "Den ældre" Barold, Rudolf von (I49663236)
 
2 "Frue Medege Henriette Platow bar hende, og Frøken Sara Lützow holdt Huen. Etatsraad Diderich Schødt og Justitsraad Zacharias Ludvig Zum Hagen og Cancelliraad Michael Næsted vare Faddere." Berg, Ernestine Juliane Præstefrue (I1259)
 
3 "Fruen paa Søgaard", hvilket Gods hun if. en gammel Kilde skal have medbragt i sit Ægteskab med Claus von Ahlefeldt til Søfgaard, falden 1404 ved Süderhamme, der antageligt har forenet sine og sin Frues Arvekrav paa Lundtofte (Kliplev H.) med Søgaard, som han 1398 af Kongen fik Brev paa; hunfordrev som Enke før 1407 en kongeligsindet Jeppe Iversen fra hans Gaard i Holbæk i Adsbøl Sogn, nævnes endnu 1423, da Hr. Svend Sture, Hr. Otto vam Knope o.a. siges at have røvet og brændt hos hende og tilføjet Skade for henved 1000 Mk. Pogwisch, Anna (I18120296)
 
4 "født 9de november 1745 i Jordløse prestegård som ligger i nærheten av Fåborg. Han kom over til Norge og blev ansatt som forvalter ved Eidsfoss jernverk. Han blev gift med bondepike Hedvig, som var født 1ste aug 1750. De blev begravet samme dag - på deres 59 årige bryllupsdag - i Drammen - i året 1833. Hun var da 83 år og han 88 år gl." Iflg nedtegnelser av onkel Gunnar (Jahn).
Lucas Jahn var fra begynnelsen av 1770-årene proviantskriver ved Eidsfos Jernverk - senere (fra midten av 1780-årene) bekledte han stillingen som forvalter samme sted. 
Jahn, Lucas (I1613)
 
5 "I st. Hans Kirke do bt af Mag. Peder Falster, thi Faderen maatte formedelst fientlig Infald flygte did"


"AAr 1697 den 15. Januarij Salig Else Mule, Hr. Mag. Frandtz Thestrups"

 
Mule, Else Hansdatter Præstefrue (I2455)
 
6 "Niels Eriksen Røds Sønnesønner, hvis Fader hed Thomas, men iøvrigt ikke kendes..." Banner, Thomas Nielsen (I512)
 
7 "Otten son tho Kohovede", kjøbte efter 1462 Store og Lille Himmelmark (Riseby H.) af Claus Smalsted Sested, Benedict (I60431904)
 
8 "Peder Skomager" Madsen, Peder (I714)
 
9 "Tog alle sine Examina ved Universitetet med Udmerkelse, reiste til Holland, England og Frankrig, og 1647 med Rigsraad Ivar Winds So n til Holland, Frankrig, Sveits og Tydskland".


Mule blev konrektor i Odense 1652, magister (Ko penhamns universitet) 1653 och Sognepraest til Veilby 1653; da r tycks han ha funnit sin fo rsta hustru. Sognepraest i Nyborg 1660, Herredsprovst 1670. Donerade 100 Rdlr till St Knuds Kirke i Odense.


Begravning:"Anno 1692, den 21 Novembr. bleff dend aerverdige haederlige och hyo laertte Mand, Magister Hans Mule, forige Sognepraest her i Nyborg och Prost i Vinding Herridt meget haederligen bested til sit Hilested i Vor Frue Kirche i en oben Begraffuelse under Koridt ved den Norden Ende paa Alteridt, och varh Ring offuer hannem alle Klocherne."
Student fra Odense 1638, cand. theol. 1641, udenlands 1641-44 og 1647-52, mag. 1653, konrektor i Odense 1652, sognepræst i Vejlby 1653, i Nyborg 1650-92, provst 1670.

 
Mule, Hans Clausen (I70241)
 
10 "Uægte" datter. Bliescastel, Ida von (I33975704)
 
11 "Uægte" søn af Valdemar Atterdag.
Ridder 1364. Lensmand Søborg. 
Sjællandsfar, Erik (I151)
 
12 (1) Maribo Kloster = På det sted hvor Maribo ligger nu, lå i begyndelsen af 1400-tallet en lille landsby Skimminge. En særlig orden inden for den katolske kirke, Birgittinerordenen, udvalgte dette sted til at opføre et kloster, viet til Jomfru MMaria. Klosteret, som stod færdigt i 1416, var opdelt i to adskilte fløje – en for munke og en for nonner med en fælles klosterkirke. Ved reformationen i 1536 blev de fleste danske klostre nedlagt. Klostret i Maribo var et af de få, der fortsattte som katolsk stiftelse 20 år endnu. Den sidste præsteviede munk forlod klostret i 1551. I 1556 blev stedet omdannet til et adeligt jomfrukloster. Det bestod indtil 1621. Herefter blev bygningerne og de tilhørende, rige ejendomme foræret til det nyoprettede Sorø Akademi. I 1596 overgik klosterkirken til at være bykirke efter at den gamle bykirke var brændt samme år. Da Lolland-Falster i 1804 blev et selvstændigt stift, fik kirken status som domkirke. Bjørnsen, Mads Madsen Præst (I1367)
 
13 (1415) No 2. Heils og Veistrup, N. Tyrstrup Herred, Veile Amt, Ribe Stift.
1807 [Løgumkloster 02] Falle Erichsen Eisbøl, f. Eisbøl, Gl. Hadersl. S., 28/11 70; F. Falle Eriksen Ladegaard, Sognefgd. og Kirkeværge; M. Dorothea Cathrine Fischer; St. Hadersl. 90; 21/4 96, h.*; r. Cap. St. Laurenti K. p. Før 7/2 1797, o. 7/8; Diak. Aabenraa 99; vistnok ~ 3/3 97 Anne Margrethe Baggesen; [† 15/12 1837; (Arends: W. II. 293; J. 189, 199, 249, 301, 1581; M. 110. 309; Fr. B. I. 253; Had. Joh. 52; Pr.-Ber. 1826 S. 393; Lengnick. 1 Hf. 12; Sl. Kb. Ud. 238 L. 12, 241 L. 7 n.); Achelis II, nr. 7470]. 
Eisbøl, Falle Erichsen Præst (I1652)
 
14 (Albrecht II) Ballenstedt, Adalbert II (I314)
 
15 (Christence) Urup, Kirstine Jensdatter (I37)
 
16 (der Rotkopf) Wittelsbach, Otto I von (I370)
 
17 (Eisicho) Ballenstedt, Esiko (I316)
 
18 (Else) Vendelbo, Eslif Christiernsdatter (I497)
 
19 (F.: købmand Peder Thomassen B. og Elisabeth Cathrine Stephensdatter Hofgaard). Bering, Ingeborg Pedersdatter (I2942)
 
20 (Født Rygaard) Havburdsdatter, Margrethe (I28002248)
 
21 (Godescalcus de Revetlo), nævnes 1223 sammen med de to Brødre Halericus og Oddo af Kellingthorpe som Vidne i Ratzeburg for Grev Albert af Orlamündes Overdragelse af Jurisdiktionen Horst mellem Lutesov (Biflod til Stor) og Stillenov (Stellau, nnu Bramsav) til Klostret i Neumünster; skænkede omkring 1240-45 sammen med sin Hustru Elisabeth, Henrik af Trent og dennes Broder Eler Kale (Godeschalcus miles dictus de reuetlo et uxor eius Elizabeth, Heinricus miles dictus de Tarente necnon et frater eius Ethelerus dictus Kale) et Stykke Jord til Bredenberg Sogn (ved Itzehoe) ved den østlige Bred af Stellau, var 1247 sammen med Eler Reventlow Vidne for Greverne Johan og Gert af Holstens Overenskomster med Lübeck (Godescalcus de Revetlo, Elerus de Revetlo). Reventlow, Reventlow Gotskalk af (I20545036)
 
22 (Helga den Hellige af Pskov) NN, Olga (I626)
 
23 (hun var gift 1° m. Købmand i Nykøbing F. Hans Smidt død 1676, begr. 21 Jan.; 3° m. Købmand sst. Abraham Olsen From død 1692; 4° ca. 1694 m. Købmand, Raadmand sst. Lars Poulsen Vendelbo død 1719, begr. 22 Dec.), Bergeshagen, Anna Hansdatter (I46896136)
 
24 (in battle) Hungary, Andreas (András) I of (I612)
 
25 (Ingvar / Ivar) Grand Duke of Kiev, Igor I Rubrikovich (I625)
 
26 (S. 309) Peder M. til Havbro, var vist kun gift een Gang, med Mette Jepsdatter Benderup, Søster til Axel Juuls Broder Erik Juuls Hustru. De havde en Datter Gertrud, f. 1530, g. 1° 1548 m. Bertel Andersen Kjærulff i Aslund, 2° m. Niels Vinter af Nandrup. [2]
Kjærulfske Studier, Carl Klitgaard, s. 166 
Munk, Gertrud Pedersdatter (I15498593)
 
27 (Shaeg) Skæg, Anna Sørensdatter (I2774)
 
28 (Suhr) - Uægte Barn Rasmussen, Rasmus (I708)
 
29 (Svend III Grathes »medkonge«)
Knud III, søn af kong Niels' næstældste søn, Magnus, og den polske kongedatter Richiza. Født ca. 1128. (Næstsøskendebarn til Svend Grathe og søskendebarn til Valdemar - senere Valdemar I den Store). Knud blev dræbt ved det såkaldte »Blodgilde« i Roskilde, den 9. august 1157. Hans grav kendes ikke.
Knud III var gift med en datter af kong Sverker den Ældre af Sverige. Der kendes ingen børn fra dette ægteskab.
Var far til mindst 7 frillebørn.
NB. "Europäische Stammtafeln" anfører Niels den Hellige og Hildegard som børn af ægteskabet.

Knud III's regeringstid:
I 1146 lod Knud sig hylde som dansk konge af jyderne, samtidig med at Svend Grathe lod sig hylde af sjællænderne og skåningene. Følgen heraf blev selvfølgelig en borgerkrig, som Knud tabte i 1151.
Den tyske kejser ville nu formå Svend Grathe til at skænke Knud Sjælland som len. Svend indvilligede tilsyneladende, og udadtil fandt de tre brødre - Svend, Knud og Valdemar - sammen om et forlig i sommeren 1157. De skulle hver have en trediedel af Danmark. Ved forligs-sammenkomsten - senere kendt som »Blodgildet« - i kongsgården i Roskilde, søgte Svend imidlertid at skille sig af med sine to medbejlere til den danske trone. Det lykkedes Valdemar at undslippe, men Knud faldt for morderhånd. 
Magnussen, Konge af Danmark Knud III (I73570458)
 
30 (Søn af købmand i Maribo Hans Reimer og Margrethe Thorsmede Lido).
Købmand i Nysted, borger­skab 27. aug 1759. Hans handel synes stedse at have været af begrænset omfang, opbud 1786. 
Reimer, Lauritz (I1411)
 
31 (Tilladelse til Vielse uden Trolovelse og Lysning 16. Jan. 1669, samt 2. Febr. s. A. Tilladelse til at maatte vies en Onsdag) Familie: Lorentz Mikkelsen / Lisbeth Jensdatter Bircherod, Præstefrue (F1282)
 
32 (Tillef), var 1432 en af Hertug Adolfs Udsendinge ved Mødet i Horsens, nævnes 1440, beseglede 1443 til Vitterlighed med Claus Podebusk, var 1450 Ridder, udstedte 1456 paa Tranekær Slot til Raadet i Lübeck en Erklæring om at han aldrig havde drevevet eller vilde drive Sørøveri mod lybske Borgere, var 1460 en af Garanterne for Kong Christierns Gældsforskrivning til flere Adelige, deriblandt Hartvig og Henrik Reventlow, var 1465 Rigsraad, da han beseglede Forliget mellem Kong Christiern og Biskop Jens i Upsala, beseglede 1469 Adelsforbundet i Kiel og 1470 Konkordaterne i Segeberg, var 1471 forlenet med Vester Herred, ejede 1472 Gram, og Steensgaard i Fyen, sammen med Svogeren Anders Joehimsen (Bjørn), købte før 1476 Tovskov i Sommersted Sogn 1 Aug. 147(5?). Gift m. Sophie (F.: Jakob Andersen (Bjørn) til Voergaard og Margrethe Povlsdatter), var 1476 Enke, da hun gav Gods til St. Hans Kloster i Odense for Sjælemesser. Reventlow, Ditlev (I39530972)
 
33 (Zsófia) af Ungarn, Sophie (I281)
 
34 ** Fik ved delingen af Basedowgodset 1380 godserne Wendisch-Wargentin, Wendisch-Hagen, Lilienberg, Remplin, Bristow, Grube, Jahmen, Wozeten & Klein Wardow med Mühlenfuhr & patronatsret over Panstorf. Hahn, Nicolaus V (I93405890)
 
35 - Ingeborg, der siden ægtede Saxe Pedersen (Uldsax) af Hammelmose NN, Ingeborg (I519)
 
36 - Joachim Andreas, hittil renteskriver for det Sjællandske stifts kontor under Rentekammeret; stiftamtsskriver i Bergen i avg. kammerraad Sontums sted 4 sept. 1793. – Se Dahl, C. L. Sontum, Bendix (I1656)
 
37 - kan måske være datter Niels|Jens Kyrning, selvom det kniber med kronologien.
Er hun mon identisk med den omdikuterede Gregers Pedersen Krognos' hustru af samme navn?
Til Rennesnäs. 
Kyrning, Ose Jensdatter (I105)
 
38 - Tog studentereksamen 24. juni 1727 i København.
- Tog filosofikum 2. april 1728.
- Tog teologisk embedseksamen 1. september 1730.
- Blev kaldt til feltpræst ved 2. jyske rytterregiment under oberst Henrik Bielke Kaas den 15. februar 1734. Var med dette regiment i Rhinlandene under den polske tronfølgestrid 1734 - 1736.
- Ved hjælp af faderens forbindelser til hoffet blev han den 28. september 1736 ordineret til sognepræst og fik embede som sognepræst for Alling og Tulstrup sogne.
- Udnævnt til provst for Gjern herred 3. maj 1754.
- Afstod fra provsteembedet den 4. august 1770 grundet alderdomssvaghed.
- Overtog gården "Kiilsgaard" den 12. januar 1768, og som han drev ved siden af sit præsteembede indtil 6 måneder før sin død, hvor han overdrog gården til Niels Pedersen, Flensted. 
Glahn, Adam Vilhardt Præst og Provst (I2584)
 
39 . Thomas Nielsen (Ferslev) 1601-1623
Født i Randers ca. 1575, † i Lyngå ca. 7/8 1623, 48 år gl., søn af Niels Lauritsen, borger i Randers. "Thomas Nicolai Randrusisensis" blev 1594/95 indskrevet i kommunitetsmatriklen, (dvs. han blev student rundt den tiden). Det er muligtvis hamam, en ikke navngiven student, der i 1598 forsøger at blive sognepræst i Gimming: ».... hvis Forældre vare i Randers Hospital, havde forhvervet velb. Eske Brocks Skrivelse til Bispen, om at han maatte blive Præst i Gimming efter den nu afdøde Hr. Christen. Han tilstaar, at han endnu kun var ung og vel kunde behøve at studere mere; men for sine gamle, trængende Forældres Skyld beder han om Kaldet og lover »med højeste Flid at lægge Vind paa at forbedre sig i sin Bog og at skikke sig i Lærdom og Levned, som det bør en retsindig og tro Evangelii tjener«. Det blev afslået af biskopen, men kort tid efter blev han (ca. 1598-1600), som sin forgænger her i Lyngå, residerende kapellan til St. Mortens kirke i Randers. Han blev sognepræst her i slutningen af 1601.
Thomas Nielsen havde en yngre broder eller halvbroder, Christen Nielsen, (ca. 1581-1634) der omkring 1602 blev kapellan eller sognepræst i Skivholme-Skovby. Han siges at være søn af Niels Lauritsen, borger i Randers, hvorfor formodes at denne også er Thomas Nielsens far. Det er sønnen Jacob der kalder sin far Thomas Nielsen Felslev (Felsløff), som man mener må være det samme som Ferslev. Noget sikkert slægtskab til eksisterende personer med navnene Thomas og Niels Ferslev er ikke påvist.
Gift 1601 med [forgængerens mulige enke] Karen Thomasdatter, f. i Virring, † 1/2 1620 på en rejse til Viborg, datter af Thomas Christensen (c. 1551-1584), sognepræst i Virring-Essenbæk og Nn. Henriksdatter. De fik 11 børn, alle født i Lyngå:
1. Peder Thomsen Lyngaa, f. 7/7 1602, † 16/3 1622, begr. 21/3. Ligesom sine brødre Niels og Otto gik han i Sorø skole, men nåede ikke at komme til universitetet.
2. Margrethe Thomasdatter (Lyngaa), f. 12/5 1603, † 19/12 1673, antagelig i Lyngå. Gift med sin faders efterfølger Christen Henriksen Blichfeldt.
3. Maren Thomasdatter (Lyngaa), f. 26/6 1604, † 25/6 1678. Gift ca. 1619 med Jens Sørensen Borre (1572-1640), sognepræst i Hvorslev-Gerning. De havde 4 sønner og 4 døtre. Hun blev 2. gang gift ca. 1641 med efterfølgeren som sognepræst i Hvoslev Christen Jensen Brasch († 1657). 1 datter er kendt fra dette ægteskabet.
4. Mette Thomasdatter (Lyngaa), f. 16/12 1605, † i Lyngby 29/3 1689 (skifte 10/4 s.å.). Gift 1. 1625 med Niels Sørensen Nykirk (ca. 1578-1651), sognepræst i Lyngby-Albøge (Djurs Sønder hrd.). De havde 11 børn. Gift 2. med efterfølgeren i kaldet Svend Sørensen Leth (1621-1685). Ingen børn.
5. Niels Ferslev Thomsen Lyngaa, f. 10/8 1607, † 13/12 1660. Student fra Sorø skole 28/9 1623: "Nicolaus Thomas. Liungaa, E schola Sorensj.", derefter lærer ved Århus skole 1630-1632. Da han blev sognepræst i Skorup-Tvilund i 1634, kaldtes han skolemester i Randers. Gift ca. 1642 med Apelone N.N., der overlevede ham. Han havde 5 børn.
6. Otto Thomsen Lyngaa, f. 21/12 1608, † i Haslund 21/12 1671. Student fra Sorø skole 4/6 1628: "Ottho Thomæ Longaa, Cimber". Han var rektor i Horsens indtil 1633. Fra ca. 1635 var han sognepræst i Haslund-Ølst. Gift 1. med en ukendt kvinne og havde to døtre med hende, derefter med Karen Christensdatter, som overlevede ham, med hvem han havde 3 døtre.
7. Inger Thomasdatter, f. 5/6 1610, † 8/10 samme år, 4 mnd. gammel.
8. Inger Thomasdatter (Lyngaa), f. 15/6 1612, † ugift i Skorup præstegård 19/12 1639 ved at falde ned fra et loft. Hun holdt rimeligvis hus for sin broder Niels, sognepræst i Skorup, mens han endnu var ugift.
9. Henrich Thomsen Lyngaa, f. 28/1 1614. Skæbne ukendt. Han findes ikke i studentmatriklen, så han er formodentligt død ung.
10. Anna Thomasdatter (Lyngaa), f. 11/7 1615, † i Vordingborg 19/7 1652, begr. 23/7. Gift med Hans Sigvardsen (ca. 1609-1690), som da var kapellan i Vordingborg, og som 1664 blev sognepræst i Nordrup-Farringløse (Ringsted hrd.). Ingen børn. Hans Sigvardsen blev siden gift to gange til, først (før 1660) med Maren Thomasdatter, † ca. 1677 og derefter med Anna Hansdtr. (Lund), der overlevede ham.
11. Jacob (Ferslev) Thomsen Lyngaa, f. 24/7 1617, † i Karlby c. 1690. Han blev sognepræst i Karlby-Voldby 1655, efter at have været kapellan fra 1653. Han var to gange gift med præsteenker, 1. med præstedatteren Maren Jørgensdatter Pind (1613-16683), med hvem han havde 1 søn, og 2. i 1684 med en datter af Laurits Nielsen Østerballe, sognepræst i Mygind-Krogsbæk-Skørring. Hendes fornavn er ikke kendt, men var måske Maren. Jacob Lyngaa var hendes fierde ægtemand. Det er denne Jacob Lyngaa der har efterladt sig det i den nedenforstående litteraturlisten nævnte manuskript, hvor han bl.a. giver udfyllende oplysninger om sine søskende, om deres børn og om mange andre slægtninger.
Korrektion 1: I flg. Wiberg skal Thomas Nielsen have været residerende kapellan til St. Mortens kirke i Randers i 1586, men det årstallet kan umuligt være rigtigt.
Korrektion 2: Thomas Nielsens bror Christen Nielsen blev præst i Skivholme-Skovby. Wiberg formoder, at hans forgænger Niels Thomsen var hans far, men dette må være tale om en tilfældig navnelighed.
Korrektion 3: I flg. Wiberg var Thomas Nielsen søn af en hospitalforstander i Randers, men det er ikke rigtigt. Det skyldes muligtvis en misforståelse af det ovenstående ... hvis Forældre vare i Randers Hospital ... eller også en gætning på baggrund af, at der fandtes en hospitalsforstander i Randers ved navn Niels Christensen, der er nævnt én gang, den 28/5 1566 (Kanc. Brevb. 1566-1570, s. 55). Som vist ovenfor, var Thomas Nielsens far formodentligt Niels Lauritsen, borger i Randers 
Ferslev, Thomas Nielsen Præst (I3104)
 
40 ... Præstens Søn ... Bang, Gerdt/Hertz Jørgensen (I4117)
 
41 ....
Jens Blich bgr. Sakskøbing 18. april 1786, 57 år gi., købmand, vintapper og postmester i Sakskøbing. Han fik 21. jan 1755 borgerskab som købmand og fik ved kgl. bevilling af 28. feb 1755 for sin livstid over­ draget faderens vintapperprivilegiuium (38). I extraskattelisten 1757 fi­ gurerer han med et over dobbelt så stort beløb som faderen (13). Efter 1757 eksisterer ingen skattelister før 1772, men fra og med dette år haves årlige byskattelister. Disse viser, at Jens Blich 1772-83 var byens største skatteyder og i næsten hele denne periode efterfulgtes af brode­ ren Jochum Blich som næststørste skatteyder. I 1784 og 1785 har de to brødre byttet plads (16). De indtog samme position som efter dem brødrene Jørgen og Lars Junior (A 21 og 17). - G. 1) Vaabensted 23. juli 1755 m. Bodil Kirstine Høy (d. af købmand i Nysted Lauritz Chri­stensen Høy og Anna Jacobsdatter Flindt), f. Nysted 14. sep 1736, bgr. Sakskøbing 19. marts 1762.
4 børn: 4. slægtled I, B 15-B 18.
Samfrændeskifte af 16. maj 1763, boets overskud ansattes til 2500 rdl. G. 2) Sakskøbing 8. juni 1763 m. Cathrine Elisabeth Junior (A 24), d. Sakskøbing 2. april 1797. Hun drev som enke købmandshandel og havde stempelpapirforhandling. Hendes dødsbo var insolvent. - Ingen børn. 
Blich, Jens (I16987926)
 
42 0le Christensen Friis, født ca.1648, begr. 22/5 1698, Student fra Aarhus 1666, Sognepræst i Hundslund 21/2 1678, ordineret 12/4, overtog 1693 Hovedgaarden Dybvad i Gosmer Sogn, men solgte den igen 1694 ,gift ca .1678 med Anne Catrine Lauritsdatter Brorson, født ca. 1660, død ca.1716, Datter af Landkommissær Laurits Bror­son til Dybvad (gift 2.G.17/11 1699 i Hundslund med Eftermanden Peder Hansen Mouritsen). - 2 Børn kendes
(S.V.Wiberg: „Dansk Præstehistorie,, - Aarhus Stifts Aarbøger 1946 Side 64) 
Friis, Oluf Christensen Præst (I3379)
 
43 1 led i slægten - forfædre sagnfigurer Ziemonysl, NN (I589)
 
44 1 søn i Adv. Paulin, Laurids Mathiasen (I3547)
 
45 1. Afkald: Kronborg Amt Skøde og Panteprotokol 1769-88 fol. 212, 1770. Kiendes jeg underskreven Gudmand Nielsen paa Hornbeck, at min hustrue Anne Cornelidatter ved skifte af 19 febr. 1765 efter hendes fader Cornelius Svendsen ibid. tilfaldne arv stor 16 rd. 4 mk. tilligemed 5 aars og femb maaneders rente er mig dags dato rigtig udbetalt af hendes formynder Peder Jensen

2. Afkald: Kronborg Amt Skøde og Panteprotk. 1769-88 fol. 337, 15 Mar. 1786, Esrum. Kiendes ieg underskreven Gudmand Nielsen på Hornbech at ieg dags dato af min moder Else Larsdatter paa Hornbeck er udbetalt følgende mig tilfalden arveparter saasom.
Efter skiftte af 30te martj 1784 eftter min fader Niels Gudmandsen paa Hornbech 30 rd. 2 mk. 11 1/4 sk.
Den mig tilfaldne arv efter min afdøde broder Svend Nielsen 10 rd. 14 5/12 sk.
Esserum 15 marts 1786

3. Skifte: Skifte eft. Bente Sønnesdatter Hornbæk, 15 Nov. 1792, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1773-1807 fol. 411.
ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 16.02.2009
NUMMER : AU9 -792 ARKIVALIEDATO : 15.11.1792
BESKRIVELSE : Skifte eft. Bente Sønnesdatter Hornbæk
MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1773-1807 fol. 411

OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Bente Sønnesdatter AU9
Skifte, ARVINGER :
Cornelius Engelbrechtsn A742V
Bente Engelbrechtsdatter T353
Cidse Poulsdatter C665V
Bente Cathrina Poulsdatter B665V
Pernille Poulsdatter E665V
Cathrine Corneliisdatter 679V
Anne Corneliusdatter D33R
Skifte, ANDRE PERSONER :
Poul Hansen T182
Hans Olsen F28R
Gudman Nielsen 886V

INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1773-1807 fol. 411

Anno 1792 den 15 novbr. dito dato blev efter forhen skete tillysning ved Cronborg Amts Birketings Ret foretaget skifte her paa Esseroms regimentsskriver stue efter afgangne Bente Sønnesdatter enke efter Cornelius Svendsen paa Hornbeck til deeling imellem den afdødes efterladte børn nemlig.

1) Engelbreth Corneliusen som er død og har efterladt sig 2de børn nemlig.
en søn Cornelius Engelbrethsen 30 aar gl.

en datter Bente Engelbrethsdatter gift med Poul Hansen paa
Aalsgaard.

2) Poul Corneliusen død og efterladt sig 3de børn nemlig

Sidse Poulsdatter 26 aar gl. ugift

Bente Poulsdatter 24 aar gl. ugift

Pernille Poulsdatter 19 aar gl. ugift

3) Chatrine Corneliusdatter gift med Hans Olsen paa Hornbeck

4) Ane Corneliusdatter gift med Gudman Nielsen paa Hornbeck

Skiftet forvaltede hr. regimentsskriver Badstuber ved fuldmægtig Hans Langsted udi overværelse af hr. Birkedommer Frørup. Ved forretningen mødte alle de myndige arvinger og paa de umyndiges vegne som formynder Poul Larsen paa Hornbeck ligesaa var og overværende de 2de fogder
Lars Andersen af Haureholm
Niels Andersen i Hornebye
som begge forhen havde registreret og vurderet den afdødes efterladen skaber hvilken forretning de nu herved fremlagde som blev læst og er saalydende; hvilket registrerede og vurderede gods ved offentlig auction er bortsolgt saaledes som efterstaaende auctions forretning udviiser. Der er saa lydende. Hvorefter boets indgield og formue beløber sig efter afdrag auctions omkostninger til den summa. 42,1, 5

Hvilket var alt det de tilstædeværende vidste at angive som boet til bedste kunde beregnes altsaa andføres dets udgiæld og besværing nemlig.

Begravelsen 15,-,-

Skiftets bekostning 6,4,15
______________
Summa udgiælden 21,4,15

Som naar fradrages boets indgiæld og formue
overskyder til deeling den summa 20,1, 6

Engelbrecht Corneliusens 2de børn
Cornelius Engelbrechtsen 30 aar 4,3, 3
Bente Engelbrechtsdatter gift 2,1, 9

Poul Corneliusens efterladte 3de børn
Sidse Poulsdatter 26 aar ug. 2,1, 9
Bente Poulsdatter 2,1, 9
Pernille Poulsdatter 2,1, 9

Chatrine Cornelisdatter gift 3,2, 6

Ane Cornelisdatter 3,2, 6

Hvilke arveparter straxen paa skiftet blev udbetalt

SLUT. 
Nielsen, Gudman (I1133)
 
46 1. Led - [Rosensparre] Rosensparre, Johannes Nielsen (I47)
 
47 1. Led i Korterup Linien Benderup, Jens Andersen (I65270214)
 
48 1. Led i Slægten
Kendt i Schüldorff, Holsten 
Dosenrode, Otto (I24377280)
 
49 1. Led i Slægten Benderup, Jens/Joen Benderup (I69593526)
 
50 1. Led i Slægten Hørby, Peder (I20062107)
 
51 1. Led i Slægten Skovgaard Skovgaard, Peder Jurissen (I85851702)
 
52 1. led Reventlow
Da stamfædrene til Linje I og II, Gotskalk og Ditlev, der levede samtidigt (o.1250), hver havde en søn ved navn "Hartvig", hvilket fornavn lige til år 1500 er det hyppigeste i den førstnævnte linje, er det sandsynligt, at Gotskalk og Ditlev har været brødre og sønner af en Hartvig. Yderligere taler for hævdelsen af af de to linjers fælles udspring det i begge hyppigt forekommende Ledenavn "Iven", der allerede optræder henholdsvis i 2. og 3. led, et i det 13 og 14. århundrede yndet fornavn, der stammer fra Artusridderen Iwein. 
Reventlow, Hartvig I (I29291238)
 
53 1. SIMON MORTENSEN, født ca. 1652, død efter 1697. I 1679 er han i tjeneste i Nykøbing F., 1693 boende i Radsted på Låland. Det må være ham, der 1694 og 1697 nævnes som skoleholder i Øster Radsted. Han synes ikke at have været student. Mortensen, Simon (I3346)
 
54 1. Skifte: eft. Jens Torstensen, 2 Dec. 1693, Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1691-1700 fol.101b. HANS C. NIELSEN
Ved Mosen 14 4050 Skibby

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 02.02.2009
NUMMER : 1364 -693 ARKIVALIEDATO : 02.12.1693
BESKRIVELSE : Skifte eft. Jens Torstensen
MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1691-1700 fol.101b
OPBEVARINGSSTED : Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
Skifte, FOR :
Jens Torstensen 1364
Skifte, ARVINGER :
Johanne Jørgensdatter 1365
Jørgen Jensen 682
Peder Jensen 1318
Bent Jensen D1364
Anne Jensdatter C1365
Karen Jensdatter F1365
Birgithe Jensdatter E1365
Skifte, ANDRE PERSONER :
Niels Bendtsen Q62
Bendt Bendtsen C664

INDHOLD :
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1691-1700 fol. 101b

Anno 1693 dend 2 december holdtes skiftte og deeling paa Dauløcke Slet eftter afgangene Jens Torstensen imellem hans eftterlatte hustrue Johanne Jørgensdatter huis lauverge var Jørgen Pedersen i Roeland, og 6 begge deris børn 3 sønner og 3 døttre naunlig.

Jørgen Jensen boende paa Hummelbeck
Peder Jensen boende paa Dauløcke Slet
Bent Jensen boende i Torbeck paa Kiøbenhauns Amt.
Anne Jensdatter er 30 aar hendes verge var Jørgen Jensen paa Hummelbeck
Karen Jensdatter hendes verge var hendes mand Niels Bendtsen paa Dauløcke Slet
Birgite Jensdatter hafde og til verge sin egen mand Bendt Bendtsen boende paa fornefnte Dauløcke Slett.

Vorderings mendene vare
Peder Jensen i Langstrop
Ole Nielsen i Dauløcke
Da befandtes og blef vorderit som følg.

1 baad med seil og tilbehør 12,-,-
1 l. dito ogsaa med tilbehør 6,-,-
1 dræg for 2,2,-
1 tou -,3,-
1 l. dræg 1,-,-
1 klaae 1,-,-
4 ruser med pæle og reeb 4,-,-
2 flyndergarn 2,-,-

1 ko og en qvie
4 faar 1 so og 5 grise
Desuden indbo som jeg ikke har afskrevet ______________
Summa over boens formue 51,2,10
Summa over ald dend bortsckyldige gield 25,1, 4

Blifuer saa tilofuers som komme til deeling 26,1, 6

til enken 13,-,11
en broder lod 2,3,11½
1 søster lod 1,1,13 2/3
Enken lovede at betale kreditorerne
Skiftet sluttet. 
Torstensen, Jens (I1173)
 
55 1. Skifte: Skifte eft. Ingeborre Jørgensdatter, 15 Sep. 1733, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1724-33 fol: 386b. ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 05.02.2009

NUMMER : 341 -733 ARKIVALIEDATO : 15.09.1733
BESKRIVELSE : Skifte eft. Ingeborre Jørgensdatter
MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1724-33 fol: 386b
OPBEVARINGSSTED : Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
Skifte, FOR :
Ingeborre Jørgensdatter Q341
Skifte, ARVINGER :
Jacob Rudolph Poulsen Q340
Povl Jacobsen Q340A
Gundel Jacobsdatter A335
Jens Jacobsen Q340C
Jacob Jacobsen Q340D
Skifte, ANDRE PERSONER :

INDHOLD :
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1724-33 fol: 386b

Anno 1733 dend 15 september er eftter forhen giorde tillysning til tinge skiftte og deeling foretagen eftter Ingeborre Jørgensdatter som boede og døde paa Daugløcke Slet imellem hendes eftter ladte mand Jacob Rudolsen og deres sammen aulede børn neml.

Povel Jacobsen 12 aar gl.
Jens Jacobsen 6 aar gl.
Jacob Jacobsen 4 aar gl.
Gundel Jacobsdatter 9 aar gl.

Deres formynder er faderen Jacob Rudolsen. Skifttet blef forrettet af Kongl. Majts. Krigs Raad og Amtsforvalter Juhl i overværelse af Birkedommeren Sr. Søren Michelsen i Niverød.
Vurderings mendene ere.
Hans Olsen i Langstrup
Jens Hansen i Asminderød
tillige Jeppe Pedersen i Roland
Da blef forrettet som følger

Fiskeredskab
1 torske garn 2, -, -
1 ditto 2, -, -
1 ditto 1, -, -
1 ditto -, 1, -
3de gl. flynder garn -, 1, -
3 smaa ditto -, 3, -
3de silde garn 2, 1, -
7 gl. ditto a 8 sk. -, 3, 8
1 dreg 1, 1, -
1 kloe -, 3, -
400 kroge a 100 8 sk. er -, 2, -
1 baad og seil 6, -, -

Herforuden et mindre indbo som jeg ikke har afskrevet
Summa boens formue 44, -, -
nok kommer boet til gode hos hr. Krigs Raad 6, 2, -
_____________
50, 2, -

Derimod boens besværing
Indestaaende børnegods Bente Bentsdatter
dend capital som er 16, -, -
renten deraf udi 3 aar er sidenhen kom. til huuset 2, 1, 12
Foruden anden udgift ikke her afskrevet
______________
boens besværing ialt 38, 1, 12

Bliver til deeling 12, -, 4

SLUT. 
Jørgensdatter, Ingeborre (I1065)
 
56 1. Skifte: Skifte eft. Niels Sørensen, 6 Jul. 1712, Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1712-21 fol: 39b.

ARKIVALIE: SKIFTE

NUMMER : U276 -712 ARKIVALIEDATO : 06.07.1712
BESKRIVELSE : Skifte eft. Niels Sørensen
MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1712-21 fol: 39b
OPBEVARINGSSTED : Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
Skifte, FOR : Niels Sørensen U276

Skifte, ARVINGER :
Anna Biørnsdatter U277
Inger Nielsdatter U277B
Søren Nielsen CU276
Bent Nielsen DU276
Skifte, ANDRE PERSONER :
Biørn Nielsen AU276
Niels Truelsen AX222

INDHOLD :
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1712-21 fol: 39b

Anno 1712 d. 6 july blef eftter loulig giorde tillysning skiftte og deeling holden paa Hornebeck eftter Sal. Niels Sørensen imellem hans eftterlette hustrue Anna Biørnsdatter og deres tilsammen auflede 3de børn neml.

Bent Nielsen 23 aar sin egen verge

Søren Nielsen 15 aar gl.

Inger Nielsdatter 26 aar gl.

Paa skifttet var tilstede paa enckens vegne Niels Truelsen i Hornebye som laugværge, paa sønnen Søren Nielsens vegne mødte broderen Bent Nielsen paa Hornebeck som formynder og paa datterens vegne hendes egte fælle Niels Truelsen i Hornebye. Skifttet blef forvaltet af Amtsforvaltere Lorents Juhl, vurderings mændene vare.
sognefogden Hendrick Seyer i Bursholm
Peder Hansen paa Hornebeck
hvor da blef forevist og vurderet som følger

1 wid hest 10,-,-
1 sort stiernet hoppe 8,-,-
1 graa hoppe 3,-,-
1 brun bleset dito 6,-,-
1 brun stiernet hest 2,1,-
Qveg
1 hvid koe med sort hoved 6,-,-
1 blakket koe 7,-,-
1 blakket dito 7,-,-
1 hvid stud kalle med rød hoved 1,-,-
1 hvid qvie kalle med et rød hoved 1,3,-
5 faar a 1 sld. 5,-,-
4 lam a 2 mk. 2,-,-
1 vidt soe svin 1,-,-
4 grise a 1 mk. 8 sk. er 1,2,-
1 vogn med jernhammel seller og tømme 3,2,-
1 gl.dito med jernhammel seller og tømme2,2,-
1 slæde -,2,-
1 skiærekiste med jern og 1 gl. knif -,1, 8
1 plou med jern 1,-,-
1 harre -,-, 8
1 krog med jern -,1,-
2 høe tyfver -,-,12
1 høe krog -,-, 4
1 gl. slibe steen -,-, 6

1 gl. eege baad med seil og aarer for 6,-,-
2 dreger 6,-,-
12 mandser med fleder og gl. reb 4,2,-
4 gl. ligesom huer 1,2,-
4 bosme sillegarn 2,1, 8
Desuden et pænt indbo som jeg ikke har afskrevet
_______________
Boets formue ialt 121,-, 2
Boets besværing (uden noget af betydning ) 102,1,-

Til deeling imellem moderen og børnene 18,3, 2

Moederen den halve deel 9,1, 9
1 broderlod 3,3,-
1 søsterlod 1,3, 8

Encken erbød sig at ville af moderlig kierlighed gifve hendes datter Inger Nielsdatter og dend yngste søn Søren Nielsen hendes anpart arv der ere 9 sld. 1 mk. 9 sk. saa ledes at huer af dem faar half deelen, imod at hun nyder 4re faar som tilhørte hindes Sal. søn Biørn Nielsen som afvigte sommer døde paa hans Kongl. Mayts. flaade og ere saaledes dend yngste søn Søren Nielsen denne hans arvepart 7,2,12½
og datteren Inger Nielsdatter hendes 6,2, 4½
Til Søren Nielsens arvepart blef ey nogen udleg giort saasom Bent Nielsen vil svare han rede penge derfore og dertil i alle maader være ansvarlig eftter loven indtil hand bliver sin egen verge.
Ber blev gjort udlæg for Ingers arv og skiftet Sluttet. 
Sørensen, Niels (I1105)
 
57 1. Skifte: Skifte eft. Poul Corneliusen, 10 Mar. 1775, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1773-1807 fol.279.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 08.02.2009

NUMMER : 664V -775 ARKIVALIEDATO : 10.03.1775

BESKRIVELSE : Skifte eft. Poul Corneliusen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1773-1807 fol.279

OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Poul Corneliusen B32R
Skifte, ARVINGER :
Nille Povelsdatter A79R
Anders Poulsen A664V
Bente Cathrina Poulsdatter B665V
Cidse Poulsdatter C665V
Pernille Poulsdatter E665V
Skifte, ANDRE PERSONER :

INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1773-1807 fol. 279

Ao. 1775 den 10de marty ditto dato blev efter forhen skeedte tillysning ved Cronborg Amts Birketings Ret foretaget skiftte her paa Esseroms Regimentsskriver stue efter afg. Poul Corneliusen paa Hornebech til deeling imellem enken Nille Poulsdatter og den afdødes efterladte børn nemlig.

Anders Povelsen 10 aar gl.

Bente Poulsdatter 7 aar gl.

Sidse Poulsdatter 6 aar gl.

Pernille Poulsdatter 1½ aar gl.

Skifttet forrettede hr. regimentsskriver Badstuber ved fuldmægtig Hans Langsted udi øverværelse af hr. birkedommer Lottrup. ved forretningen mødte enken med laugværge Johan Larsen paa Hornebech, saa og paa de umyndiges vegne som formynder, Hans Olsen paa Hornebech for den første, Peder Jensen paa Hornebech for den anden, Svend Jensen paa Hornebech for den tredie, og u. Lars Poulsen for den 4de.
Ligesom og var mødt de 2de fogder
Niels Jensen
Niels Jørgensen begge af Borsholm
som forhen havde registreret og vurderet boets indgield og formue hvilken forretning de nu hermed fremlagde som blev læst og er saa lydende.

1 kakkelovn 6,-,-
1 par skoe med sølvspender 5,-,-
2 sølv skeeder og 3,2,-
2 erme knapper -,2, 4
2 hals knapper -,2, 8
1 lomme uhr 10,-,-
halv part i en koe 5,-,-
15 silde manser 10,-,-
3 næringer 2,-,-
11 flyndergarn 5,3,-
1 makrelgarn -,4,-
24 sæcke 6,-,-
Desuden et stort indbo jeg ikke har afskrevet
Hvoreftter boets indbo og formue beløber sig _____________
ialt til den summa 166,4, 8
Hvor til endvidere bereignes boet til indtægt
som den afdøde havde udlaant nemlig.
til Ole Øndsen paa Hornebech 33,2,-og til Hans Olsen paa Hornebech 16,4,- 50,-,-
_____________
Summa indtægt 216,4, 8

Hvilket var alt det de tilstædeværende vidste at
angive og som boet til bædste kunde bereignes,
altsaa anføres dets.
Udgield og besværing nemlig.

1) Den afdødes begravelse var af enken bekostet
og hvorfore hun endnu stoed i gield til Johan Larsen
paa Hornebech med 16,-.-

2) Hvorimod enken paastoed vederlag til sin egen
eftter loven med lige derimod nemlig 16,-,-

3) Paa huuset kunde ei sættes noget fæld da samme
nyelig ef eyr er opbygt

4) Indestaaende børnepenge
a) eftter skiftte af 19 febr. 1765 efter Cornelius
Sørensen paa Hornebech 33,2,-
b) eftter skiftte af 1 julii 1768 efter Engelbretz
Corneliusen paa Hornebech, den myndlingen Bente
tilfaldne arvepart som af den afdøde som formynder
er imodtaget og dereftter igien udlaant til Ole Øndsen
paa Hornebech som foran meldt 16,-,-

5) Skifttets omkostninger 10,2,14
_____________
Summa udgift 91,4,14

som naar fradrages boets indgield og formue
overskyder til deeling den summa 124,5,10

Hvoraf enken nyder det halve = 62,2,13
og børnene det andet halve saaledes nemlig
Anders Poulsen 24,5,14 4/5
Bente Poulsdatter 12,2,15 2/5
Sidse Poulsdatter 12,5,15 2/5
Pernille Poulsdatter 12,2,15 2/5
som udgiør det andet halve 62,2,13

Hvilke arveparter udi boet bliver indestaaende uden renters svarelse, dog under formyndernes tilsyn og ansvar, som herved bepligtes med boet at have nøiagtig indseende, det samme ikke saaledes forringes at jo de umyndige deres arvelodder eengang i tiiden uskadt kand nyde udbetalt naar de eftter loven bliver myndige og kommer til skields aar og alder, imidlertiid lovede enken at forsyne børnene med fornøden klæde og føde, indtil de selv kand ernære sig samt give den een Christelig og god opdragelse, og som ei viidere forefaldt at erindre, men enhver af de tilstædeværende lovede at holde skiftte retten kravesløs og uden all ansvar, saa er dette skiftte saaledes sluttet og tilendebragt.
Datum ut supra
paa skifteforvalterens vegne
enkens navn Langsted
Nille NPD Pedersdatter laugværgens navn
Johan Larsen

formyndernes navne
Hans Olsen Peder Jensen Svend Jensen
til vitterlighed
Niels Jensen Niels Jørgensen
begge af Borsholm 
Corneliussen, Povel (I1127)
 
58 1. Søndag i Fasten Hansdatter, Johanne (I1230)
 
59 1. Vielse. Trolovelse og Vielse Asminderød 1721 dom oculi 16 marts.
Blefen Jacob Rudolf tømmermand, svend og Ingeborre Jørgensdatter fra Sletten trolovede
Forlovere som lofvede for fæstemanden vare
Rasmus Søfrensen paa Sletten, Rasmus Svendsen ibid.
Rasmus Pedersen Krogholder (kromand) sammesteds.
Copulerede 16p. trin 
Familie: Jacob Rudolf Poulsen / Ingeborre Jørgensdatter (F464)
 
60 1. Vielse. Trolovelse og Vielse Asminderød 1751 dom. sexag s. 297
Uk. Jens Jensen fra Sletten, Pige Gundel Jacobsdatter ibid.
Forlovere:
Søren Jensen fra Mikkelborg Tikøb sogn, Bent Rasmussen fra Sletten.
Copul 7p. trin 
Familie: Jens Jensen / Gundel Jacobsdatter (F466)
 
61 1. Vielse. Trolovelse og Vielse Asminderød 1757 4 nov. s. 307
Jacob Jacobsen ung. karl fra Sletten
Anna Jespersdatter pige ibid.
Forlovere: Peder Jensen, Jens Jensen begge fra Sletten
Copul. 2 advent. 
Familie: Jacob Jacobsen / Anne Jespersdatter (F463)
 
62 1. Vielse. Trolovelse Sletten Dom 3 p. Trin. d. 10 juli 1707 kirkebog
Blev Bent Bentsen paa Sletten og Gundel Jørgensdatter trolovede.
Forlovere var.
For fæstemanden: Bendt Bendtsen paa Sletten. Peder Olufsen i Øverste Torp.
For fæstemøen: Peder Jensen paa Sletten. Jørgen Olufsen i Nederste Torp.
Copulerede Dom 16 p. Trin d. 9 oktober. 
Familie: Bendt Bendtsen / Gundel Jørgensdatter (F470)
 
63 1. Vielse. Vielse Hornbæk 13 p. trin d. 28 august 1768 Kirkebog s.95
Efter Kongebrev ungk. Hans Olufsen med pigen Cathrine Corneliisdatter
Forlovere: Niels Olufsen, Poul Corneliisen fra Hornbæk 
Familie: Hans Olsen / Cathrine Corneliusdatter (F487)
 
64 1. Vielse: Gentofte Kirke. Viede i kirken uden foregaaende trolovelse efter kongebrev dat. 5 nov 1783
ungkarl Jacob Jacobsen fra Asminderød sogn
Pigen Inger Nielsdatter fra Skovshoved 
Familie: Jacob Jacobsen / Inger Nielsdatter (F551)
 
65 1. Vielse: Kirkebog s. 168b, 12 Nov. 1790, Hjemme i Huset. Vielse Asminderød
Efter Kongl. Allernaadigst tilladelse hjemme i huset sammenviet Uk. Jacob Andersen fra Sletten og Pige Johanne Hansdatter ibid.
At der er intet lovstridigt som kan hindre bemældte ægteskab, bevidner vi underskrevende som cautionister og forlovere efter loven Jacob Jacobsen fisker i Skovshoved Magnus Nielsen fisker i Humlebæk 
Familie: Anders Jacobsen / Johanne Hansdatter (F701)
 
66 1. Vielse: Kirkebog s. 219, 16 Nov. 1804. Ægteviet efter foregaaende tillysning fra prædikestolen
Uk. Jens Jensen
Pigen Karen Jacobsdatter begge fra Sletten
Forlovere:
For ham Peder Madsen
For hende Peder Jensen begge fra Sletten 
Familie: Jens Jensen / Karen Jacobsdatter (F702)
 
67 1.- Led Viffert
antages at have ejet Torstedlund (Hornum H.), beseglede 1397 et Vidne af Slet Herredsthing og førte det tredelte Skjold, levede endnu 1406, da han havde Gods i Rinds Herred i Pant, men 1410 udstedtes et Vidne af Mariager Bything, at han havde testamenteret sin Hustru sin Gaard i Mariager uden Skifte hendes Livstid og 1419 et andet Vidne, at han var den første, der paalagde Saltskat i Als Sogn. - See more at: http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7314&tree=2#sthash.LVKeynFK.dpuf 
Viffertsen, Væbner Jon (I41673865)
 
68 10. 13/2 1739**, o. 13/3, F. S. Jens Henriksen Zeuthen, f. 14; St. Od. 32; C. 13/9 34; ~ 29/10 44 Dorthea Margrethe Nielsdtr. Seerup af Horne, f. 12/1 24; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see C. Pingel p. Lyø; [† 15/8 1763].

KUM II, s. 537 (»Ianus Zeuthen«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 129, 197; Kbg. Allested (1787-1814), s. 202 opsl. 36 (hustrus fødsel). 
Zeuthen, Jens Henriksen Præst (I2531)
 
69 10. LAURITS PEDERSEN WINTHER var født 13. Juli 1698 i Føns Præstegaard. Faderen Peder Winther var Sognepræst for Føns-Ørslev og Provst for Vends Herred. 1727 blev han Sognepræst for Herringe Menighed, 1733 Sognepræst for Udby, 1741 for Balslev-Ejby, og Aaret efter kaldedes han til Kerte, hvor han døde 24. Maj 1772. Han var første Gang gift 1727 med Anne Christine Nielsdatter Ravn, Datter af Sognepræsten i Dreslette. Hun døde 1754. Anden Gang blev han gift 1757 med Isabella Lauritsdatter Hviid, Datter af Kammerraad Hviid til Jungetgaard i Salling. Winther, Laurits Pedersen Præst (I2432)
 
70 103 Elisabeth Storm i Feldballe præstegård. 15.2.1768, fol.598B.
A:
0) forældre [Rasmus Pedersen Storm, præst i Mørke og Hvilsager, skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 16.4.1766 lbnr.54, og Helene Sofie Guldager, død 20.6.1766]
1) bror Knud [Rasmussen] Storm, præst i Feldballe og Nødager
2) bror Iver [Rasmussen] Storm, præst i Mygind, Krogsbæk og Skørring, [død 13.8.1763]. E: Elisabeth Hurtigkarl i Tirstrup, 3B:
a Christen Storm 7
b Helene Storm 6
c Frederikke Storm 5
3) bror Hans Storm, købmand i kolonien Sukkertoppen på Grønland
4) bror Thomas Storm, forvalter på Ryegård [i Rye sogn i Volborg herred] på Sjælland
5) bror Christian Johan Adolf Storm, fuldmægtig på Spøttrup
6) søster Charlotte Storm g.m. Peder Malling i Viborg
7) søster Anne Storm g.m. Hans Hansen Schounert i København
8) søster Margrethe Storm, kammerjomfru på Holmegård [i Holme Olstrup] på Sjælland
9) søster Christiane Sofie Storm på Vedel. 
Storm, Elisabeth (I3889)
 
71 11 feb. Jordpåkastelse i Hjemmet.
13 feb. Brændt i Søndermark Krematorium 
Larsen, Karen (I1215)
 
72 11 Sept Madame Koch i Rind gl 60 aar
Døde hos datteren fra 1. ægteskab 
Friis, Sidsel Cathrine Arrildsdatter Præstefrue (I3429)
 
73 11. Karen Thomasdatter f. i Virring (Sønderhald hrd., Randers amt) antakelig ca. 1578, død i Viborg 1/2 1620, «der hun war der opreist sit erinde At forrette». Det er vel mulig at hun kan ha vært enke etter den forrige sognepresten i Lyngå, Peder Sørensen Helstrup († 1601) i et kort ekteskap, siden den eldste sønnen fikk navnet Peder. 11 barn:
1) Peder (1602-1622),
2) Margrete (1603-1673) g. 1. m. Christen Henrichsen Blichfeldt, sogneprest i Lyngå 1623-1641, g. 2. m. etterfølgeren Søren Madsen Ørsted, sogneprest 1641-1684,
3) Maren (1604-1678) g.m. Jens Sørensen Borre, sogneprest i Hvorslev (Houlbjerg hrd., Viborg amt) 1596-1640,
4) Mette (nr. 5 ovenfor)
5) Niels Felslev (1607-1660) (Wiberg kaller ham «Ferslew»), sogneprest i Skorup og Tvilum (Gjern hrd., Skanderborg amt),
6) Otto (1608-1671), sogneprest i Haslund (Galten hrd. Randers amt) 1634-1671,
7) Inger (1610-1610,
8) Inger (1612-1639),
9) Henrich (f. 1614) skjebne ukjent,
10) Anna (1615-1652) g.m. Johannes Sigvardsen (1609-1690), kapellan i Vordingborg.
11) Jacob Felslev (1617-1690), sogneprest i Karlby (Djurs Nørre hrd., Randers amt) 1653-1690. 
Thomasdatter, Karen (I3108)
 
74 120 Christiane Sofie Storm i Kolind præstegård, [der døde 9.11.1788], fol.63.
E: Frederik Reinfranch, præst i Kolind, Ebdrup og Skarresø.
Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1789. 
Storm, Christiane Sophie (I3872)
 
75 122 Niels [Nielsen] Skive i Nørre Ingstrup i Rødding sogn [i Nørlyng herred]. 12.3.1777, side 763.
E: Maren [Jacobsdatter] Morsing. LV: [Christen] Eskov i Nørre Mølle i Viborg. B:
1) Jacob 16 uger den 6.3.1778, der døde, [begravet Rødding 4.8.1779].
Desuden nævnes afdødes søskende A:
1) [halvbror ]Jens Michael [Christiansen] Lund, præst i Grundfør [og Spørring]
2) [søster] Frederikke [Anne] Sofie [Nielsdatter] Skive g.m. Hans Sidelmann, præst i Sandby [og Vrangstrup] på Sjælland
3) [halvsøster] Anne Margrethe [Christiansdatter] Lund i Århus, enke efter [Christian Ludvig Antonsen] Sundt, præst [i Saksild og Nølev].
Enken har arv efter farbror Christen Morsing, præst på Torsing i Trondhjem stift. Arven står hos [Jørgen Christian Knudsen] Flechtner, præst i [Vester] Hornum, [Hyllebjerg og Flejsborg], [g.m. Anne Sofie Amalie Henriksdatter Morsing].
[Afdødes far var Niels Nielsen Skive, præst i Voldum og Rud].
[Enkens far var Jacob Henriksen Morsing, præst i Durup og Tøndering, skifte Harre herred gejstlig 12.7.1752 lbnr.9]]. 
Schive, Niels Nielsen (I4019)
 
76 125 Frederik [Mathias] Reinfranch, præst i Kolind, Ebdrup og Skarresø. 24.1.1792, fol.83, 87, 106B, 126, 137B, 143, 157B.
Enkemand efter Christiane Sofie Storm, skifte 9.11.1788 lbnr.120].
B:
1) Helene Engel Reinfranch 19, der ægter [Peder Fabricius] Dorschæus, præst i Hylke
2) Hansine Erasmine Reinfranch 18
3) Hans Henrik Reinfranch 17, på Ryomgård skrivestue
4) Rasmus Reinfranch
5) Anne Thomine Reinfranch 11
6) Nille Henrikke Reinfranch 4.
FM: morbror Knud [Rasmussen] Storm, præst i Feldballe og Nødager.
Desuden nævnes
1 børnenes moster [Margrethe Rasmusdatter Storm], enke efter [Ernst Bendix] Haaber, [degn i Glostrup, død 11.1.1777]
2 børnenes faster Nille Ulrikke Reinfranch i Ebeltoft, enke efter [Henrik Jacobi] Boesen, krigsassessor [til Vedø i Koed sogn].
[Afdødes far var Hans Frederik Reinfranch i Bredstrup, skifte Kalø amt 15.8.1746 lbnr.52].
[Afdødes kones far var Rasmus Pedersen Storm, præst i Mørke og Hvilsager, død 14.4.1766]. 
Reinfranck, Frederik Mathias Præst (I3871)
 
77 13 oct corpulerede Mag. Hans Mule mig og min ??? Familie: Johan Nielsen Wandal, Præst / Lisbeth Pedersdatter Friis, Præstedatter (F1735)
 
78 132 Knud [Rasmussen] Storm, præst i Feldballe og Nødager. 17.6.1799, fol.197B.
E: Elisabeth Anne Tvede. LV: Møller, birkedommer på Møllerup.
B:
1) Rasmus Storm 32, selvejer i Gjellerup ved Århus
2) Hans von Storm 30, premierløjtnant i Århus
3) Severin Storm 26, cand. theol. i Larvik i Norge.
Afdøde døde 16.5.1799. 
Storm, Knud Præst (I3891)
 
79 1330 med Faderen og Broderen, der da alle 3 var Riddere (dom. Albernus, Marquardus et Albernus. fratres filii sui), 1334 (ved Hertug Valdemars Stadfæstelse af Kiels Privilegier (Marquard de Wisch, al. dictus Hostrich, uden Tvivl et Øgenavn: den hostende, ligesom hans Samtidige Claus Limbek kaldes Mulerch: den tvære), var 1338 Raad hos Hertug Adolf, 1339 ved Hertug Valdemars Forlig med Grev Gert, 1334 ved Biskop Henrik af Slesvigs Forlig (s. n.), beseglede 1344 Hertug Valdemars Erklæring om at ville paatage sig Mæglingen mellem Kong Valdemar og Greverne af Holsten (her Marquard van der Wiske), senest 1354 (M. de W. miles). Wisch, Markvard (II) von der (I55363582)
 
80 1380 Moltke, Henning (I76882312)
 
81 14 søndag eft. Trinitatis Nielsen, Anders (I52844176)
 
82 1409 Vogt (Landeshauptmann) der Altmark Putlitz, Jaspar Gans zu (I38617398)
 
83 1413 indehavde Nybølgaard af Jurien Krummedige Siggem, Margrethe Henriksdatter (I11644736)
 
84 1439 undertegner han med "mynes Vaders Hinrik Vresen" segl, 2. dokumenteret ejer af godset Arlevad, 1439 overskriver han Paye Jeppson, borger i Flensborg, 2 gårde i Jübek som pant for et lån på 100 Mark, 1449 sælger han en gård i Rantum, som drives af Jeppe Feddersen til biskoppen, han sælger den 18.04.1463 møllebækken i Lütjenholm (som allerede var i hans forældres eje) til biskoppen, sælger den 23.04.1463 2 gods i Oster-Ohrstedt (som drives af Laß Popsen og Broder Freese) til biskoppen.
Der foreligger en del dokumenter, efter hvilke Wendt Frese sælger en række gårde m.m. til forskellige personer, heriblandt specielt biskoppen i Slesvig. Med hans afståelse af dette jordegods indledtes en periode (der varede til hen imod midten af 1500-tallet) i hvilken landsherrerne (hertugerne og biskoppen) for at fratvinge den frisiske adel noget af dens magt, opkøbte deres godser, som derefter udstykkedes til mindre besiddelser, og disse opkøb, og de i den forbindelse udstedte lovbestemmelser, var den egentlige årsag til, at den ene nordfrisiske adelsslægt efter den anden gled over i bonde- og borgerstanden.
-----------------------------------------------
Friis af Arlevad

I 1439 tilskriver Wente Vreese Paye Jepsen, boende i Flensborg, 2 gårde i Sønder Haksted og 2 gårde i Jydbæk i pant for en gæld på 100 mark.
(?25.04.)? 1448 solgte Wente Vreese en gård i Oldersbæk til biskoppen i Slesvig med tilbagekøbsret efter 10 år.
16.04.1449 afhænder han en gård i Rantrum for 40 mark. Siden foretog Wente Vreese endnu en handel, som hans 2 sønner Otto og Diderik Vreese bevidnede.
I 1455 opstod en tvist mellem Wenke Vreese på Arlevad og beboerne i Arnshøft p.g.a. nogle hede- og engstykker nord for Arlå ved Kragholm.
18.04.1463 solgte Wente Vreese sin mølleå i Lilholm til biskop Nikolaus i Slesvig for 100 mark. Heraf skulle Payes enke i Flensborg og hendes arvinger have udbetalt 80 mark, mens hans selv beholdt 20 mark.
23.04.1463 sælger Wente Vrese til biskoppen for 100 mark. 2 gårde med alle de rettigheder som han og hans forfædre havde haft.
1466, sommer og sensommer, er Wente Vrese igen på færde, og sælger 2 marker i Ipersted og en gård i Vedbæk til biskoppen.
07.09.1467 bevidnes i Sønder Gøs Herred, at Wente Vreese var indehaver af Arlevad , med strøgods i Gøs herred.
Wente Vreese må i 1467 have været noget ældre end 70 år, idet han før 1430 besøgte borgfogeden Henning van dem Hagen på Schwabsted slot.

Wente Vreses far var Henrik Frese. Ved overdragelsen i 1439 besegler Wente Frese med sin fars, Hinrik Vresen, segl. Og denne Henrik Frese er den førtse kendte indehaver af Arlevad med tilhørende strøgods. Af samtidige biskoppelige annaler fremgår det, at Henrik Vrese tillige var herredsfoged i Sønder Gøs herred. Henrik Vrese døde omkring 1440.

23.10.1400 erklærede Henrik Vrese og hans hustru Elsebe, født Pedersdatter Jul, at de og deres arvinger til Iver Pedersen Jul overdrog al arv og gods, som de havde arvet efter Eier Juel, hvadenten godset befandt sig i Flensborg eller udenfor. Det drejede sig om besiddelser i Ellund, Eddebo og Truvelsbøl. Henrik Vrese beseglede med sit eget skjold, et menneskehoved. Henriks søn brugte senere et skrådelt våben, som var hans moders Jul-våben. Samme våben blev benyttet af deres slægtning Thomas Pedersen Jul til Agtrup i Kær herred.

Af DRB 22.11.1401, 199 fremgår det, at Sivert Krog, borgmester i Flensborg, Thomas Jul, Ditmer Blå og Henrik Friis (Vrese) har skødet Iver Jul al deres ret til Løgismose og møllen. Givet i Flensborg Sankt Cecilie dag 1401. Julernes krav på Løgismose stammede fra Mette Krummedige til Løgismose, som var gift med Peder Jul, der 1379 nævnes som borgmester i Flensborg.

Omkring 1380 overdrog væbner Johannes Frese gods i Haslund i Nordfrisland til kapitlet. Denne Johannes Frese kan meget vel være Henrik Vreses far.

At Henrik Frese brugte et våben med et menneskehoved kunne antyde, at Frese-slægten var en gren af Holk-slægten fra Sønderjylland.

Wente Frese havde iøvrigt en datter, Anna, som var gift med Magnus Lausen, som formentlig var søn af Lau Elersen, hvis bedstefar var Sivert Krok. 
Freese, Væbner Wendt (I43121152)
 
85 1442 solgte Markvard og hans Søn Volf, der var Ejere af Mestorf (Preetz S.) til deres Fætter Domherre i Lübeck Volf Rantzau Gods og Landsby Preetz. Den førstnævnte Volf er muligvis Fader til den Schack Rantzau, Volfs Søn, der er Stamfader til Linjen Siggen (S. 172). Rantzau, Volf (I62149719)
 
86 1479 Moltke, Claus von (I26946246)
 
87 1594: Bliver hun enke. Hun bor i Sønderportsgade og er en af de rigeste i byen.
1601: Dør hun af sprinkler. (Forrådnelsesfeber, plettyfus)

Gunver Kofoed:
Kaldes en velhavende Kone. Ejede et hus i Sønderportgade.
Til den frøkenskat, som udredes i 1596 ydede hun 8 (Daler?), omtrentlig lige så meget som de højest beskattede i byen.
Et meget smukt Trøsteskrift fra Biskop Peder Hegelund i anledning af deres eneste søn Laug Laugesens tidlige død 1576 på en rejse til København, hvor han døde da han kom til Roskilde. 
Tausen, Dorothea Hansdatter (I8215396)
 
88 16 Christian Vilhelm [Jensen] Lund, præst i Voldum og Rud. 16.4.1734, fol.24B.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Hans Fædder, forpagter på Brusgård [i Ølst sogn].
B:
1) Jens Michael Lund 11
2) Anne Margrethe Lund 10
3) Frederik Lund 3, der døde. Skifte 9.9.1737, fol.28B.
FM:
1) fars søskendebarn Niels Andersen Saaby, skoleholder i Løvskal i Velling sogn
2) morbror Daniel Mikkelsen i Kolding
3) mors[halv] bror Hans Mikkel Danielsen, købmand i Kolding
4) mosters mand Hans Hansen Høgsbro, købmand i Kolding.
Arv til afdødes søstersøn Niels Jacobsen efter testamente af 15.10.1721 oprettet af afdødes morbror Niels Jacobsen, provstiskriver i Varde syssel.
Bevilling til uskiftet bo af 12.6.1733.
Samfrændeskifte 16.4.1734. 
Lund, Christian Vilhelm Jensen Præst (I3999)
 
89 16 Febr, Præstens Kone begravet Gudme, Gyde Christiane Nielsdatter Præstedatter (I1281)
 
90 16. 14/1 1687 [Vesby-V. i Skaane 70] Hans Danielsen Gemzøe, f. c. 40; F. D. Pedersen G., Sp i Vesby-V. i Skaane; St. Lund 64; ~ Lund 71 Marie Margrethe Olufsdtr. Bagger, f. Lund 47; (Sstr. t. Christen O. B. i Faxe); F. Mag. O. Johansen B., Lect., senere Prof. i Theol.; M. Marie Lauritsdtr.; 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Daniel H. G. til Kbh. Nic. K. 1 r. Cap.; I. A. Dam i Udby-Ø.; P. J. Reenberg i Thoreby; Ole H. G. i Taars; C. M. Storm i Sverborg; T. C. Lidøe i Hersted Ø. og V.; H. J. Spend i Raklev; [† 22/6 1693].

KUM I, s. 323 (»Iohannes Danielis Gemzeus«); Caw. III, s. 379; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 12. 
Gemzøe, Hans Danielsen Præst (I90001)
 
91 1635 gift med Peder Pedersen von Winstrup, Dr. theol., Biskop i Lund, født 1605, død 1679, og første hustru ( Anne ) Marie von Baden havde en datter, Anna Kathrine Winstrup, gift med Hans Wandal, født 1624, død 1675, Biskop.Peder (Pedersen) von Winstrup var søn af Præst ved Helliggejst Peder Jensen Winstrup, biskob over Sjælland, og anden hustru Anna Eisenberg, datter af Elias Eisenberg (senere gift med Ef.ermanden biskob H. P. Reesen. von Baden, Anna Maria Ernstdatter (I33591)
 
92 1677 a Jens Jensen, rådmand i Ringkøbing Jensen, Jens (I3014)
 
93 1677 a Severin Paludan, major i Holland Paludan, Severin (I3005)
 
94 1677 b Anne Kjeldsdatter, enke efter Christen [Pedersen], præst i Vorgod [og Nørre Vium] Wordegod, Christen Pedersen Præst (I2994)
 
95 1677 b Peder Jensen, [rådmand i Ringkøbing] Jensen, Peder (I3015)
 
96 1677 c Maren Kjeldsdatter, enke efter Laurids [Christensen Bording], præst i Ulfborg [og Råsted] Bording, Laurids Christensen Præst (I2996)
 
97 1677 c Vibeke Jensdatter g.m. Mikkel Eskildsen, tolder i Ringkøbing Eskildsen, Mikkel (I3017)
 
98 1677 d Mette Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen, [borgmester] i Ringkøbing Pedersen, Rasmus (I3019)
 
99 1677 e Margrethe Jensdatter [g.m. Jens Nielsen Colding, rådmand i Ringkøbing] Colding, Jens Nielsen (I3021)
 
100 1677 e Vibeke Hansdatter g.m. Augustinus [Augustinussen] Miller, præst i Sønder- og Nørre Bork Miller, Augustinus [Augustinussen] Præst (I3013)
 

      1 2 3 4 5 ... 48» Næste»